Privacyverklaring Moved by Motion

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Moved by Motion persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Moved by Motion
Schietbaanlaan 112 a01
3021LP Den Haag
www.movedbymotion.nl
info@movedbymotion.com
K.v.K. NL001630395B96

Persoonsgegevens die Moved by Motion verwerkt
achternaam
voornamen
adres
telefoonnummer
e-mailadres

Verwerkingsgrond
Moved by Motion verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Moved by Motion met betrokkene heeft gesloten;
Moved by Motion een wettelijke verplichting dient na te komen

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel adres.
Afleveren producten
Versturen nieuwsbrieven (je ontvangt onze nieuwsbrief alleen wanneer je hier toestemming voor geeft.)
Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Moved by Motion verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals:
De opdrachtgever (doorgaans een organisatie, redactie, communicatiebureau of mediabedrijf) die de opdracht geeft om een jou te fotograferen of filmen.
Het gecontracteerde webhostingbedrijf, voor het versturen van beeldmateriaal, mail en voor het tonen van mijn online portfolio.
Mailingsoftware, voor het versturen van een nieuwsbrief.
De fiscaal verplichte gegevens van onze klanten worden verwerkt in onze financiële administratie, deze wordt ingezien door onze accountant.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Moved by Motion zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Moved by Motion of door middel van telefoon of e-mail.

Gebruik van cookies op website
Moved by Motion gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Beveiliging van de door Moved by Motion vastgelegde persoonsgegevens
Moved by Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Moved by Motion via info@movedbymotion.com

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Moved by Motion schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s en films in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quitclaim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

Scroll to top